top of page

גילוי נאות

טיסות בינלאומיות

מידע בנוגע לזכויות לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) התשע"ב – 2012, ניתן למצוא באתר האינטרנט של דרכי הברזל

יעד הנסיעה בהלוך: ___________ שם המוביל: ____________ תאריך: ­­­______ שעה: ____

מס' הטיסה נכון למועד אישור ההזמנה: ________ מחלקה: _____ ארוחות: רגיל/צמחוני/כשר

יעד הנסיעה בחזור: ___________ שם המוביל: ____________ תאריך: ­­­______ שעה: ____

מס' הטיסה נכון למועד אישור ההזמנה: ________ מחלקה: _____ ארוחות: רגיל/צמחוני/כשר

מס' אישור טיסה במקרה של טיסת שכר: _______________.

מפעיל הטיסה או חברת התעופה סבורים כי בדעתם לבטל או לשנות את מועד הטיסה שאושר ע"י רשות שדות התעופה: כן / לא.

 • יתכן שינוי במחיר עקב שינוי במיסי נמל ובטחון. שינוי במחיר בשל תוספת דלק ייתכן כל עוד לא בוצע תשלום ו/או כרטוס.

 

אמצעי תחבורה נוספים

טיסות פנים: נקודת המוצא _________ נקודת היעד _________ זהות המוביל ___________

אמצעי יבשתי: נקודת המוצא __________ נקודת היעד _________ זהות המוביל _________

אמצעי ימי: נקודת המוצא ___________ נקודת היעד ________ זהות המוביל ___________

אחר: נקודת המוצא ___________ נקודת היעד ________ זהות המוביל _______________

 

לינה

שם מקום הלינה: _________________________________ תאריכים: ______________ דירוג/רמה: ________________________                    סוג חדר: יחיד/זוגי/שלושה/ארבעה/חמישה/אחר.

בסיס האירוח: _________________________________________________________

מען: ______________________________________ טלפון: _____________________

דוא"ל: _____________________________ אתר אינטרנט: ______________________

הערות: ______________________________________________________________

 • דירוג מקום הלינה אינו אחיד וקיימות שיטות שונות לקביעתו ואלו משתנות לעיתים.

 • מקומות הלינה יכולים להשתנות לפני ותוך כדי הטיול.

 • ארוחות: ארוחת בוקר, ארוחת צהריים קלה (כריך+מים+פרי+חטיף) וארוחת ערב.

 

שירותים נוספים: ______________________________________________________

 

מחיר הטיול: ________________

תשלומים שאינם נכללים במחיר הטיול ושיש לשלמם בנפרד:

ויזות, אשרות, ביגוד וציוד אישי, חיסונים, משקאות שאינם מים ואלכוהול, כלכלה אחרת מהכתוב בתכנית, תשר למדריכים הישראליים, הוצאות אישיות, תוספת מחיר לחדר יחיד במלון בהתאם למחירי המלון, ביטוח נסיעות אישי הכולל כבודה וביטוח רפואי המתאים לטיול לרבות ספורט אתגרי, חילוץ והצלה וכן כל הוצאה אחרת שלא צוינה במפורש ככלולה במחיר.

התשלום יתבצע לפי הפירוט הבא:

מקדמה על סך 2,000 ₪ במועד ביצוע ההזמנה.

תשלום ראשון על סך:_____________ ישולם עד תאריך:__________

תשלום שני על סך:_______________ ישולם עד תאריך:__________

תשלום שלישי על סך:____________  ישולם עד תאריך:__________

התשלומים יתבצעו במט"ח או בשקלים לפי שער המכירה להעברות והמחאות שבו מוכר בנק בישראל את מטבע החוץ, נכון ליום העסקים שקדם למועד התשלום.

תשלום במזומן / המחאה / העברה בנקאית יבוצע לחשבון 4846399 ע"ש "דרכי הברזל- יוסי כספי ויאיר ברק", בבנק לאומי (10) סניף מס' 954.

פרטים של כרטיס אשראי לביטחון ולחיוב:_____________________________________________________________________________

תנאי רכישה בתשלומים:

מספר התשלומים: ________ תנאי הצמדה ____________________________________

שיעור הריבית ______________________ דרך חישוב הריבית _____________________

תנאי החזרת הכספים במקרה של ביטול (מספר תשלומים ותנאי הצמדה): ________________

תנאים בהם רשאי המזמין לבטל את ההזמנה

בעסקת מכר מרחוק ניתן לבחור בין החלופות שלהלן:

 "זכות ביטול" - הצרכן רשאי לבטל בכתב את העסקה בתוך 14 ימי עסקים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי הגילוי הנאות, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. במקרה ביטול כאמור תבוטל העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, תוחזר התמורה ויגבו דמי ביטול בסך 5% מהעסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, עבור כל כרטיס טיסה, ובביטול של יתר הרכיבים כולם כאחד יגבו דמי ביטול בשווי 5% או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. לאחר חלוף המועדים הנ"ל – דמי ביטול מלאים.

 "מדיניות ביטול":

 • הטיסה ניתנת לביטול בתנאי "זכות ביטול" של חברת התעופה.

 • שירותי התיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל בהתאם לתנאי הביטול של ספקי התיירות כמפורט להלן:

עד 61 ימי עבודה לפני היציאה – דמי ביטול בגובה המקדמה לנוסע.

מ- 60 ימי עבודה ועד 30 ימי עבודה לפני היציאה – דמי ביטול הינם 25% ממחיר הטיול לנוסע.

מ- 29 ימי עבודה ועד 15 ימי עבודה לפני היציאה – דמי ביטול הינם 50% ממחיר הטיול לנוסע.

מ- 14 ימי עבודה ועד 7 ימי עבודה לפני היציאה – דמי ביטול הינם 75% ממחיר הטיול לנוסע.

מ- 6 ימי עבודה לפני היציאה או אי הופעה – דמי ביטול מלאים.  

בעסקה פנים אל מול פנים של שירותי תיירות רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השירות. לא ניתן לבטל שירותי תיירות המתבצעים במלואם מחוץ לישראל לרבות טיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל והניתנת באמצעות חברת תעופה אחרת אלא בתנאי הביטול של הספקים, כמפורט לעיל. במקרה של ביטול כאמור יוחזרו הכספים שניתנים להשבה (טיסה מחוץ לישראל ואליה) בהתאם לקבוע בחוק ובתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2011.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור לעיל הנו לצורכי יידוע בלבד וכי הנוסח המלא והמחייב של הוראות הביטול הנו הנוסח הקבוע בחוק ובתקנות הנ"ל.

 

ביטוח נסיעות:

חובה לרכוש פוליסת ביטוח מקיפה ומורחבת המתאימה לטיול ספורט אתגרי זה והכוללת, בין השאר: ביטוח אישי, מטען, רפואי מלא הכולל איתור, חילוץ והצלה ממקומות נדחים ומסוכנים והמשך טיפול ישיר בארץ וכן החמרת מצב רפואי קיים.  

ביטוח נסיעות לחו"ל נרכש ע"י הנוסע באופן עצמאי/באמצעות דרכי הברזל (מצ"ב).

מומלץ מאוד לרכוש ביטוח מיד עם ההרשמה כדי לא להפסיד כספים במקרה של ביטול בנסיבות הכרחיות, כמפורט בפוליסת הביטוח שנרכשה.

מידע נחוץ לשם יציאה מישראל

חובה על הנוסע לציין אם הנו בעל אזרחות זרה/כפולה/דרכון זר/תעודת מעבר/תעודת עולה.

תוקף דרכון (מינימום 6 חודשים מיום היציאה מישראל ודרכון המכיל לפחות 4 עמודים ריקים): __________________________ אחר: _____________________________________

מידע נחוץ לשם כניסה למדינות היעד

ויזה/אשרות/תעודת מעבר: _________________________ בטיפול דרכי הברזל: כן / לא.

תוקף דרכון: _____________________ אחר: _________________________________

 

מדינות יעד מסוכנות

יש לבדוק באתר האינטרנט של משרד החוץ בכתובת: ______________________________

 

חיסונים

יש לבדוק באתר האינטרנט של משרד הבריאות בכתובת: ____________________________

כמו כן, מצ"ב לתשומת לבך תדריך למרפאות יוצאים לחו"ל (יש לבדוק האם יש עדכונים נוספים).  

 

אופן יצירת קשר עם נוסע מתחת לגיל 18 הנוסע לבדו

שם הנציג ____________________ מספרי טלפון _______________________________

קטין (מי שטרם מלאו לו 18 שנים) אשר מצטרף לטיול חייב להיות מלווה על ידי מבוגר בן משפחה (מי שאינו קטין). המבוגר המלווה חייב להציג בכל עת שיתבקש לכך ע"י חברת התעופה ו/או ביקורת הגבולות ו/או אחר, מסמך נוטריוני המאשר כי האפוטרופוס של הקטין (ההורה או אפוטרופוס שמונה ע"י בית המשפט) יודע ומאשר את הליווי ואת הטסת הקטין עם הנוסע המבוגר הנ"ל וכן אישור נוטריוני להשתתפות בטיול.

 

מידע חשוב אחר/נוסף בנוגע לשירותי התיירות

____________________________________________________________________

 

בקשות/מגבלות/דבר כלשהו אשר עלול להוות בעיה מבחינת הנוסע  

____________________________________________________________________

 • הטיול מותנה במינימום 8 משתתפים.

 • מצ"ב רשימת ציוד לכל משתתף בטיול, ברשימה מסומנים פריטי ציוד חובה אשר בהיעדר ולו של פרט אחד מהם , לא תתאפשר השתתפות בטיול.

 • סדר ותוכן הטיול עשוי להשתנות עפ"י החלטת דרכי הברזל ולפי שיקול דעתה המקצועית עקב אילוצים שונים.

 • העסקה הינה עסקה על תנאי עד אישורה הסופי ע"י הספקים וכל עוד לא ניתן אישור של ספקי השירותים לבקשה חשבונו של המזמין לא יחויב.

 • המחיר הנו ליוצאים ושבים יחד בטיסות של הקבוצה. במידה ונוסע לא יוצא ושב בטיסות הקבוצה הוא יידרש לשלם דמי שינוי כרטיס בתוספת שינוי במחיר כרטיס הטיסה במידה ויהיה שינוי הנובע מהנ"ל.

 • דרכי הברזל רשאית לבטל את הטיול בכל שלב תוך השבת התמורה.

 

התחייבות והצהרה

 

אני הח"מ ("המזמין" ו/או "הנוסע") מתחייב לשלם לדרכי הברזל (יאיר ברק ויוסי כספי, ע.מ. 558290433), תמורת הטיול, בהתאם למפורט לעיל באישור הזמנה זה על נספחיו ולפי תנאי ההזמנה וההסכם שנמסרו לי ואשר קראתי אותם בתשומת לב, אישרתי אותם לרבות כל התנאים וההגבלות המפורטים בהם ולא אטען כי המזמין ו/או מי מהנוסעים לא קרא ו/או לא הסכים להם. הריני לאשר כי מצבי הרפואי מאפשר לי להשתתף בטיול.

הובהר לי היטב כי הטיול מתאים לבעלי ניסיון בלבד בסוג הטיול הספציפי הכולל, בין היתר, רפטינג, טרקים, ויה פראטה, מערנות, טיפוס הרים ומצוקים, גלישה ממצוקים, קניונינג יבש/רטוב ופארקי חבלים. גלישה, טיפוס, הליכה וקפיצה בגבהים שונים במצוקים, נחלים, מפלים, סולמות וחבלים, מחייבים יכולת שחייה טובה, מתאימים למיטיבי לכת בלבד המסוגלים לצעוד 10 שעות ביום בעליות וירידות תלולות ללא כל קושי ואישור רופא וחתימה על הצהרת בריאות הינם תנאי להשתתפות בטיול.

ידוע לי שהפעילויות בטיול כרוכות בסיכון רב הנובע מחוסר חמצן בגבהים, עבירות נמוכה, קשיי מסלול ויכולות טכנית גבוהה הכרחית לביצוע הטיול בהצלחה. אני מצהיר כי הוסבר וידוע לי היטב שהטיול מתקיים בתנאים ייחודיים ואף קשים להם אינני מורגל ואני מבין, מסכים לסיכון הרב הכרוך בהשתתפות בטיול, מבקש מרצוני החופשי להשתתף בפעילות האתגרית וכי אני בלבד אשא בכל נזק שייגרם לי.

הריני לאשר כי קבלתי את המידע המפורט לעיל וכי הנני מאשר את ביצוע התשלום דלעיל.

 

המידע מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והוא מתייחס, כמובן, גם לנשים.

bottom of page