top of page

הסכם ותנאי הזמנה

 

 1. פתח דבר: עצם החתימה על אישור הזמנה וטופס גילוי נאות או אך קבלתם או מסירת פרטי תשלום או לקיחת חלק בקבלת השירותים מבטאים את הסכמתו המלאה והמפורשת של המזמין/הנוסע לכל התנאים המפורטים באישור ההזמנה ובתנאי ההזמנה, אשר מהווים, יחד עם יתר המסמכים שנמסרו ו/או נחתמו ושוברי ספקי השירותים, את חוזה ההתקשרות שבין המזמין והנוסעים לבין דרכי הברזל (יאיר ברק ויוסי כספי, ע.מ. 558290433) (להלן: "דרכי הברזל"). לא תתקבל כל טענה כי המזמין/הנוסע לא קרא ו/או לא הסכים לחוזה זה על תנאיו, קודם ביצוע ההזמנה.

 2. דרכי הברזל מארגנת ומבצעת את הטיול וכן מזמינה עבור הנוסע שירותי תיירות בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנה באמצעות סיטונאי תיירות המוכרים כאמינים ומקצועיים. כל הזמנה היא בגדר בקשה בלבד עד לקבלת אישורים סופיים מן הסיטונאים וכל עוד לא ניתן אישור של ספקי השירותים לבקשה חשבונו של המזמין לא יחויב.

 3. במידה ולא ניתן אישור מספקי השירותים לבקשה של המזמין, כולה או חלקה, תוך 72 שעות הבקשה אינה מחייבת. ניתן לקבוע מועד מאוחר יותר מ- 72 שעות בהסכמת הצדדים או לפצל את ההזמנה בהסכמת המזמין. שירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה או בתוך פרק הזמן שנקצב לאישור ספקי השירותים מחירם סופי.

 4. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירותים, וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן למזמין האפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.

 5. דרכי הברזל מתחייבת לבצע את ההזמנה והטיול במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות שאינן בשליטתה, אם יחולו אצל ספקי השירותים, שכן השירותים המוצעים מבוצעים על אחריותם הבלעדית של סיטונאי התיירות, אלא אם ידעה דרכי הברזל או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש. דרכי הברזל תעשה כמובן כמיטב יכולתה לסייע לנוסע בכל שאלה, בירור או חלילה תקלה.

 6. כל המידע המוצג על ידי דרכי הברזל אודות השירותים המוצעים מבוסס במלואו על המידע המתקבל על ידי הספקים השונים. אחריות דרכי הברזל למידע זה מוגבלת לעובדה שמקורו בספקים אלו, ולכך שנמסר למזמין במלואו. דרכי הברזל לא תישא בכל נזק שיגרם למזמין כתוצאה מצריכת השירותים באשר הם, ובכלל זה: טיסות, העברות ואמצעי תחבורה אחרים, מקומות לינה, אתרים, טיולים, שירותים אתגריים, אטרקציות ושירותי הסעדה.

 7. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, מתחייבת דרכי הברזל להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הנוסע למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות לנוסע מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק דרכי הברזל עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הנוסע, ותודיע על תוצאות בדיקתה לנוסע טרם אישורה הסופי של הבקשה. בכל מקרה שלא ניתן אישור סופי לבקשה של נוסע, כולה או חלקה, חשבונו של הנוסע או המזמין לא יחויב עד לקבלת אישור מכל ספקי השירותים דרכם הוזמן השירות. במידה ולא ניתן אישור מספקי השירותים לבקשה של הנוסע, כולה או חלקה, תוך 72 שעות, הבקשה אינה מחייבת.

 8. לחלק מן היעדים תנאים שונים מהתנאים המופיעים בתנאי ההתקשרות דנא, בהתאם ליעד. במקרה שבו מופיעים תנאים שונים בכתב ההזמנה ו/או במסלול הטיול ו/או בכל מסמך אחר, התנאים המופיעים בתנאי ההתקשרות דנא הם התנאים שיחולו על ההזמנה.

 9. ההזמנה ותנאיה הינם לעזר בלבד, לפיכך המסמכים הקובעים לענייני תנאי הטיסה ומועדיה, פרטי הלינה,  סיורים, פעילויות ויתר שירותי התיירות הם אלו הנקובים בשוברים.

 10. אישה הרה מחויבת ליידע בדבר הריונה קודם לביצוע ההזמנה. נשים בהריון החל משבוע 24 חייבות להתייצב לכל טיסה כשבידן אישור רפואי מטעם גניקולוג בשפה האנגלית על תקינות ההריון ועל אי מניעה מבחינתן לעלות לטיסה. החל משבוע 27 ומעלה אישה בהריון אינה רשאית להתקבל לטיסה. בהפלגות נופש נדרש אישור דומה עד שבוע 22 ומעבר לשבוע 22 אישה בהריון אינה רשאית להשתתף בהפלגה.

 11. הגיל המינימאלי לנוסע הינו גיל 12 מטעמים בריאותיים ומסוגלות לביצוע תכניות הטיול של דרכי הברזל. קטין (מי שטרם מלאו לו 18 שנים) אשר מצטרף לטיול חייב להיות מלווה על ידי מבוגר בן משפחה (מי שאינו קטין). המבוגר המלווה חייב להציג בכל עת שיתבקש לכך ע"י חברת התעופה ו/או ביקורת הגבולות ו/או אחר, מסמך נוטריוני המאשר כי האפוטרופוס של הקטין (ההורה או אפוטרופוס שמונה ע"י בית המשפט) יודע ומאשר את הליווי ואת הטסת הקטין עם הנוסע המבוגר הנ"ל וכן אישור נוטריוני להשתתפות בטיול מורכב ואתגרי זה. על המבוגר המלווה להיות עם הקטין בכל עת ואין להשאירו לבד או בהשגחת מישהו אחר לרבות המדריך. למען הסר ספק, כל טיול אשר המבוגר המלווה נרשם אליו כך גם הקטין מחויב להירשם. אין הנחות במחיר הטיול עבור קטין.

 12. חלה על הנוסע החובה לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב, לשתף פעולה עם דרכי הברזל ובמידת הצורך למזער הנזק באמצעים סבירים. על הנוסע מוטלת החובה להקטין את נזקו, כמו גם חובת תום הלב ליידע את המדריך ודרכי הברזל בדבר בעיה מהותית, שהתעוררה, לטענתו, במהלך הטיול, כאשר עדיין ניתן לתקנה ולשפרה. אי מתן ההודעה בזמן אמת מערערת את אמינות גרסת הנוסע ומעמידה בסימן שאלה את החשיבות שייחס "בזמן אמת" לטענותיו.

 13. טיסות: הטיסות המוצעות הינן באחריותן הבלעדית של חברות התעופה השונות. שעות, מועדים ומספרי הטיסות, חברות התעופה ומסלוליהן, לרבות נחיתות הביניים, עלולים להשתנות, ולעיתים ללא כל הודעה מוקדמת. דרכי הברזל אינה נושאת באחריות לשינויים שיחולו בטיסות ועל כן לא תוכל להיעתר לבקשות על החזרים ו/או פיצוי בגין שינויים שחלו בשעות הטיסות ו/או ביטולי טיסה ו/או תשלום שישלם הנוסע במלון על דחיית המועד לפינוי החדר, אובדן לילה במלון, ארוחות נוספות וכיו"ב. האמור בסעיף זה אינו מונע כל תרופה בדין כנגד חברת התעופה בגין השינוי. כמובן שדרכי הברזל תסייע לנוסע בכל עניין שתידרש לו לצורך מימוש זכאותו של הנוסע למול חברת התעופה.

 14. מידע בנוגע לזכויות לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב – 2012, ניתן למצוא באתר האינטרנט של דרכי הברזל. בנוסף, אחריות המוביל האווירי מוסדרת באמנות השונות, על פי חוק התובלה האווירית, תש"ם- 1980.

 15. במקרים בהם הנוסע אינו חוזר עם הקבוצה חלה על הנוסע החובה לאשרר את טיסת החזרה 72 שעות לפני מועד הטיסה, ולהתעדכן אודות השינויים בפרטי הטיסה. אשרור הטיסה מתבצע מול משרדי הקשר ביעד הרלוונטי. לתשומת לב הנוסע, המשרדים סגורים בסופי שבוע. על הנוסע להתייצב בשדה התעופה 3 שעות לפני ההמראה. דרכי הברזל לא תישא באחריות בכל הנוגע לאובדן/עיכוב בהגעת כבודה. תשומת לב למופיע בתנאי הכרטיס בנוגע לכבודה המותרת. יש להתקשר לסוכן הנסיעות המטפל יום לפני הטיסה על מנת לוודא אם חלו שינויים בפרטי הטיסה וכן בכדי להשאיר פרטי התקשרות לצורך עדכון בשינויים, ככל שימסרו לדרכי הברזל ע"י חב' התעופה.

 16. במקרים חריגים בהם יאלץ נוסע ו/או חלק מהקבוצה לטוס בטיסה שונה בשל רישום יתר ו/או כל סיבה אחרת הקשורה בחברת התעופה ו/או רשות שדות התעופה ו/או גורם אחר, מחויבת חברת התעופה לעשות את מירב המאמצים על מנת לצמצם את אי הנוחות שנגרמה לנוסע ולפעול בהתאם לדין. הטיסות מוגבלות לתנאים המפורטים בכרטיסי הטיסה ומומלץ לעיין בהם.

 17. הזמנות לארוחה כשרה ו/או צמחונית בטיסה הינן בגדר בקשה בלבד ודרכי הברזל אינה אחראית לאי אספקתה של ההזמנה, אלא רק להעברת ההזמנה לחב' התעופה בהתאם לנהלים של חברת התעופה. ישנן טיסות שכר שבהן לא מוגש אוכל ו/או לחלופין מוגש אוכל בתשלום. דרכי הברזל תעביר את המידע המצוי בידיה.

 18. שינוי בשיעור המסים וההיטלים הכלליים המוטלים על פי דין – ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים ישולם למזמין או לדרכי הברזל, לפי העניין (ירידה או עליית מחיר מיום אישור ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים).

 19. תוספת דלק (נקבע על ידי חברות התעופה ולא על-פי דין) – היה ובוצע תשלום ו/או כרטוס, לא יחול שינוי במחיר הכרטיס שישולם על-ידי המזמין. במקרה של תוספת דלק שנכנסה לתוקף בטרם תשלום או כרטוס, רשאית דרכי הברזל לחייב המזמין בהפרש, אולם למזמין תינתן אפשרות לבטל הזמנתו ללא חיוב בדמי ביטול בתוך יומיים מיום ההודעה על התוספת, ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס על פי הוראת המזמין. במקרה של הפחתת דלק לפני שנעשה כרטוס יופחת מחיר כרטיס הטיסה בהתאם.

 20. הנוסע מוזמן להתעדכן על ידי המדריך ו/או צוות דרכי הברזל בנושא גודל הכבודה והמשקל המותר. אין דרכי הברזל אחראית על כל אובדן ו/או איחור ו/או היזק לכבודה. הטיול לא יוכל להתעכב במקרה שכזה. חריגות עלולות לגרום להוצאות כספיות מיותרות.

 21. העברות ותחבורה יבשתית: כלי רכב יוקצה להעברת הנוסעים וחפציהם לכל בתי המלון ומהם, לביצוע תכניות הסיורים והביקורים הכלולים במחיר הטיול, כפי שפורט בתוכנית. נוסע שמצטרף לטיול או אינו מגיע בטיסה יחד עם הקבוצה וכן נוסע שמקצר או מאריך את שהותו ואינו חוזר עם הקבוצה אינו זכאי להסעות מ/אל נמל התעופה או להחזר תמורתן.

 22. לינה: דירוג מקומות הלינה נקבע ע"י משרד התיירות המקומי בכל מדינה ומדינה ואינו ניתן להשוואה עם מקומות לינה בין מדינות שונות. דרכי הברזל מחויבת להציג את מקום הלינה לפי דרגתו הקבועה ע"י המוסדות הרשמיים באותה המדינה, גם אם אינם זהים ברמתם למקומות לינה במדינה אחרת. אם חלילה נתקל הנוסע בבעיה, עליו לפנות לצוות מקום הלינה ו/או לספק המקומי שפרטיו מופיעים על השובר, על מנת להגיע לפתרון הולם כבר במהלך הטיול. היה ולא נמצא פתרון על הנוסע לפנות לדרכי הברזל. כך או כך, על הנוסע לפעול בתום לב, לשתף פעולה ובמידת הצורך למזער הנזק באמצעים סבירים.

 23. יובהר ויודגש, כי בתי המלון ודרגת האוכל משתנים בהתאם ליעד ותכנית הטיול ועלולים להיות רחוקים מהסטנדרטים המוכרים למטייל מישראל. ביעדים מסוימים תשתית המלונות נמוכה והאוכל דל ומצומצם.

 24. סיטונאי התיירות שומרים לעצמם את הזכות במקרה של תפוסת יתר במקום הלינה להעביר אורחים למקום לינה חלופי ברמה דומה או גבוהה יותר המצוי בסביבת מקום הלינה המוזמן ככל שניתן.

 25. האחריות על שיבוץ החדרים במקום הלינה ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במקום הלינה לרבות מערכות המיזוג והחימום ושעות ההפעלה הינה באחריות מקום הלינה ו/או ספק השירותים בלבד. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע תדאג דרכי הברזל להעביר את הבקשה לספק השירות או למקום הלינה, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הנוסע למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות לנוסע מפאת צרכיו הייחודיים תבדוק דרכי הברזל מול ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה לנוסע טרם אישורה הסופי של ההזמנה.

 26. נוסע בודד ישוכן בחדר עם נוסע זר אחר מהקבוצה ולא תתקבלנה טענות על אי התאמה. נוסע המעוניין בחדר ליחיד, חייב להזמין זאת מראש, תמורת תשלום נוסף. אין דרכי הברזל מתחייבות לקבל או לאשר הזמנת חדר ליחיד לכל נוסע שיבקש זאת. יתכנו מקרים חריגים בהם מטייל שהזמין חדר ליחיד ישוכן בחלק קטן של הטיול בחדר זוגי עם מטייל נוסף או שניים. במקרה כזה יוחזר לנוסע ע"י דרכי הברזל החלק היחסי של תשלומו עבור תוספת לחדר יחיד, באופן יחסי לאותם ימים בהם לא שהה בחדר ליחיד.

 27. חלק מהשירותים המוצעים ע"י מקום הלינה הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. דרכי הברזל לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד השירותים לא היה פעיל, אלא אם מסרה לנוסע מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כל על ידי הנוסע.

 28. דרכי הברזל אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה במקום הלינה או בסמוך לו, ובלבד שמסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות מטרד כאמור.

 29. בחדרים המיועדים לשהיית יותר משני האנשים, על פי רוב ילונו השוהים הנוספים על מיטות פחות נוחות ואף מיטות מתקפלות וספות נפתחות. בטיולי משפחות ההנחות לילדים כפופות לאכסון בחדר זוגי.

 30. חלוקת החדרים מתבצעת ע"י מקום הלינה ואין הדבר בשליטת דרכי הברזל. ייתכנו מקרים בהם יקבל הנוסע חדר פחות טוב מהרמה הכללית של מקום הלינה או מחדרים שקבלו נוסעים אחרים. אין אפשרות להבטיח אגף מסוים או קומה מסוימת או חדר מסוים.

 31. רשימת מקומות הלינה תפורט בטופס גילוי נאות ולכל המאוחר בטרם היציאה מהארץ. יחד עם זאת, ייתכנו שינויים של הרגע האחרון וביעד עצמו וזאת מסיבות שלדרכי הברזל אין שליטה עליהן.

 32. במקרה של טיסות המגיעות ליעד בשעת בוקר מוקדמת או עוזבות בשעת ערב מאוחרת, תעשה דרכי הברזל מאמץ לקבל כניסה מוקדמת לחדרים או פינוי מאוחר של החדרים. בכל מקרה, אין התחייבות לספק את החדרים מיד עם ההגעה או לאפשר שהות מאוחרת בחדרים עד מועד הטיסה.  

 33. שירותים נוספים הניתנים במקומות לינה כגון סאונה, ג'קוזי, חדר כושר, טלוויזיה, סרטים, שרות חדרים, חניה, שירותי אינטרנט, שירותי פקס, מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בבריכת שחייה, עיסוי וכדומה, ניתנים בחלקם תמורת תשלום. יש לברר במקום הלינה בטרם השימוש במתקנים מסוימים, האם השימוש במתקנים אלה כרוך בתשלום. יש לברר עם מקום הלינה אילו מן השירותים המוזכרים הינם לשימוש חופשי או ללא תשלום נוסף. דרכי הברזל לא תהייה אחראית לדרישות תשלום כאמור.

 34. ישנן ערים בהם מחויב מקום הלינה לגבות מכל אורח מס מקומי בגין כל לילה. 

 35. הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אילו מן המתקנים או להפסיק מתן שירות כל שהוא, ואין לדרכי הברזל כל אחריות למצבים אלה, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת על כך מראש.

 36. סיורים, טרקים, אטרקציות, אתרים, מסעדות ושירותים אחרים: דרכי הברזל מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ו/או אי שביעות רצון מרמת השירותים שאינן בשליטתה, אם יחולו אצל ספקי השירותים, שכן השירותים המוצעים מבוצעים על אחריותם הבלעדית. דרכי הברזל תעשה כמובן כמיטב יכולתה לסייע לנוסע בכל שאלה, בירור או חלילה תקלה.

 37. סיורי היכרות יערכו בהדרכת מלווה הקבוצה והם סיורים קצרים מהסיורים המודרכים ויערכו באוטובוס או בסיור רגלי או בתחבורה הציבורית על חשבון הנוסע, לפי העניין, המקום והתנאים ובהתאם לשיקול דעתה של דרכי הברזל. סיורי ערב יתבצעו לרוב בתחבורה ציבורית על חשבון הנוסע או בסיור רגלי, אלא אם צוין אחרת.

 38. שירותים שיבוצעו באופן עצמאי על ידי הנוסע ואינם כלולים בטיול, חרף העובדה שדרכי הברזל תפרוס בפני הנוסע את האפשרויות העומדות בפניו ותפנה אותו למקום המתאים לכך, הינם בגדר הפנייה בלבד, לבחירתו החופשית של הנוסע ובאחריותו המלאה בלבד.

 39. מטבע ושערי מטבע זר: התמורה בגין שירותי תיירות המיועדים להתבצע בישראל הינה בש"ח בלבד. לגבי שירותי תיירות המיועדים להתבצע במלואם בחו"ל המחירים נקובים במטבע זר כאשר התשלום הינו לפי שער מכירה העברות והמחאות שבו מוכר בנק בישראל את מטבע החוץ, ביום העסקים שקדם למועד התשלום. כאשר במקרה של פירעון לשיעורין הינו יום התשלום הדחוי.

 40. מסמכים, דרכונים ואשרות כניסה: הוצאת דרכון, הארכת תוקפו והנפקת אשרות כניסה ו/או תעודות מעבר ו/או ויזות לישראל ולחו"ל הינן באחריותו של הנוסע. על הדרכון להיות בתוקף לפחות 6 חודשים מיום היציאה ולמשך כל השהות בחו"ל. במדינות מסוימות תוקף האשרה אינו זהה לתקופת השהייה המותרת ועל כן יש לשים לב לכך בעת הכניסה לכל מדינה שם נקבע הדבר. תשלום עבור אגרות, היטלים, ודמי טיפול בדבר הוצאת/הארכת דרכון והנפקת אשרות כניסה, יגבו בנפרד ע"י דרכי הברזל, ככל שיתבצע על ידה ולא באופן עצמאי על ידי הנוסע. מובהר לנוסע כי במידה ולא יסדיר עניינים אלו, יתכן שלא יוכל לצאת את ישראל ו/או להיכנס אליה ו/או ליעד אחר והאחריות המלאה עליו. על הנוסע לבדוק כי השמות בהזמנה תואמים את השמות בדרכון. המידע באתר ובתנאים הנו לבעלי דרכון ישראלי תקף בלבד ועל כן חובה על הנוסע לציין אם הנו בעל אזרחות זרה/כפולה/דרכון זר/תעודת מעבר/תעודת עולה. אזרח ישראלי מחויב, בין אם הוא נושא אזרחות אחרת בנוסף ובין אם לאו, להיכנס ולצאת מגבולות ישראל באמצעות דרכון ישראלי בלבד.

 41. על הנוסע לבדוק כי השם בהזמנה תואם את השם בדרכון וכי אשרת הכניסה ליעד בתוקף למשך כל הטיול.

 42. על הנוסע לבדוק את חומרי הנסיעה מיד עם קבלתם מדרכי הברזל ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו, ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.

 43. מחירים: המזמין יוכל להבטיח לעצמו את הצעת המחיר שניתנה לו ביחס להזמנתו, רק באם בוצע תשלום בגין הנסיעה. מחירי ההזמנה מבוססים על תעריפי עלות השירותים בישראל ובחו"ל, תעריפי הטיסות, שיעורי ההיטלים בישראל ובחו"ל, שירותי קרקע מסים ואגרות בישראל ובחו"ל ושערי החליפין של המטבעות השונים כפי שהיו ידועים ביום אישור ההזמנה. שירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה מחירם סופי. במקרה של שירותים לגביהם לא ניתן אישור סופי בעת ההזמנה ומחירם ישתנה על פי דרישה של ספקי השירותים, תינתן למזמין אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.   

 44. המידע שבאתר האינטרנט של דרכי הברזל הינו דינאמי ומשתנה מעת לעת. המידע המצוי באתר אינו בגדר ייעוץ ואינו סופי אלא מבוסס על המידע המצוי בעת כתיבתו וכפי שנמסר מספקי השירותים ומתעדכן כל העת. לפיכך, אין להתייחס למידע כמוחלט ו/או מחייב. המידע המדויק והעדכני יימסר בסמוך לפני ביצוע ההזמנה והמידע המחייב הנו המידע שיופיע במסמך ההזמנה ובטופס גילוי נאות בלבד.

 45. ביטוח: בסמוך לאחר ביצוע ההזמנה, הנוסע מחויב לבטח עצמו ועל חשבונו, בביטוח אישי מקיף ונרחב הכולל בין היתר ביטוח רפואי מלא לטיול ספורט אתגרי הכולל איתור, חילוץ, הצלה ופינוי ממקומות נדחים ומסוכנים, הטסה רפואית והמשך טיפול ישיר בחו"ל ובארץ וכן החמרת מצב רפואי קיים, ביטוח מטען וביטוח ביטול הזמנה המתאים לאופי הנסיעה. ביטוח ניתן לרכוש טרם יציאה מישראל או כניסה לישראל, לפי העניין, בלבד. יש לקרוא בעיון את תנאי הביטוח ולראות שהיא מסדירה את כל הדרוש.

 46. השתתפות בטיול: דרכי הברזל רשאית לדחות בקשת הזמנה ו/או לסרב לשתף נוסע אשר אינו מסוגל לעמוד בתכנית הטיול ו/או בסבירות גבוהה עלול שלא לאפשר את מהלכו התקין של הטיול. הוא הדין באשר לזכות להפסיק את השתתפותו של נוסע אשר התנהגותו או מצב בריאותו מונעים המשך השתתפותו בטיול או פוגעים או עלולים לפגוע בנוסע עצמו, במלווה או במשתתפים אחרים, וכל זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של מלווה הטיול, לאחר התייעצות עם הגורם הממונה בדרכי הברזל, בהתאם לסעיף 6 לחוק שירותי תיירות הקובע כי מי שעוסק בשירות תיירות לא יסרב סירוב לא סביר לספק שירות שבתחום עיסוקו וכן בהתאם לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א - 2000. במקרה כגון דא ההוצאות יושתו על הנוסע.

 47. מודגש כי רשימת הציוד הינה חובה לכל משתתף ובהיעדר ולו של פרט אחד, לא תתאפשר השתתפות בטיול.

 48. חובה על הנוסע להודיע, בטרם הרשמתו, על כל מגבלה פיזית, או בריאותית ו/או נפשית ו/או כל מגבלה שהיא שיש בה כדי להכביד או להקשות על השתתפותו של הנוסע. ידוע לנוסע שהסכמת דרכי הברזל לרושמו, נסמכת על כך שבהעדר הודעה כאמור, הנוסע אינו מוגבל באופן כלשהו מלהשתתף בטיול. כל תקלה ו/או הוצאה שתגרם כתוצאה ממצבו הרפואי ו/או הנפשי של הנוסע, תחול על הנוסע בלבד, שמבין את הפעילויות והסכנות הגלומות בטיול ומצהיר כי הוא כשיר מכל בחינה שהיא ובעיקר מבחינה בריאותית.

 49. כל מדינת יעד (בדגש ובפרט מדינה לה נדרשת ויזת כניסה) רשאית לסרב, בכל שלב (לפני הטיול או לאחר היציאה מישראל), כניסת מטייל לשטחה ולדרכי הברזל לא תהא אפשרות לזכות את הנוסע בגין נזקיו מאחר שהנושא אינו בשליטתה ואין באפשרותה להשפיע באופן כלשהו באשר להחלטה בעניין.

 50. הובלת הקבוצה תתבצע באמצעות צוות דרכי הברזל אשר ינהל את הטיול ויטפל בין היתר בארגון כל הסידורים הקשורים למהלכו התקין של הטיול. מובהר בזאת כי במקרים מסוימים יתכן והצוות ייאלץ להתחלף. מספר אנשי הצוות והמדריכים בטיול יכול להשתנות בהתאם לשיקולי דרכי הברזל, הספק המקומי, מספר המשתתפים בקבוצה ותנאים נוספים.

 51. הנוסע מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מבין שהנו חלק מקבוצה המטיילת יחדיו. נפקא מינה, שהוא מצהיר ומתחייב לנהוג בסבלנות ובסובלנות כלפי כל המשתתפים, לשתף פעולה ולהישמע להוראות מארגנת הטיול, הן ביחסים כלפי המשתתפים והן ביחסיו כלפי כולי עלמא, וביתר שאת עת הנו מצוי בארץ זרה, עם מנהגים, קודים וכללי התנהגות שונים. יתרה מכך, הקריטריונים של שירותי התיירות במדינות מסוימות, אמינות השירותים ורמתם אינם אחידים וברמה משתנה.

 52. לוח הזמנים בטיול הינו בחשיבות עליונה. לא יתאפשר להמתין למאחרים ומתעכבים. הנוסע מתחייב להקפיד להתייצב בשעה היעודה לשעות המפגש של הקבוצה ואם לא יעשה כן, הוא עלול להיחשב כמי שמוחל על זכותו להשתתף בפעילות המתוכננת. אם נבצר מהנוסע לעשות זאת מסיבות שאין לו שליטה עליהן, הוא צריך לדאוג להביא את הדבר לידיעת צוות דרכי הברזל או לאחד מחברי הקבוצה, על מנת שיהיה ברור שהוא עומד להצטרף תוך זמן קצר. בכל מקרה שנוסע בחר לטייל בגפו, הוא נושא בלעדית באחריות לכך. במידה וניתן זמן להסתובבות עצמאית בשטח, באחריותם של המטיילים לוודא כי הבינו את נקודת המפגש של הקבוצה ואת דרכי החזרה אליה.

 53. פרטים מעודכנים, מידע וסקירה כללית על הטיול והיעד יינתנו במפגש שייערך בטרם היציאה לטיול. ההשתתפות במפגש זה הינה אקוטית להצלחת הטיול. בטיולים בהם לא יתקיים מפגש קבוצה יועברו הסברים בכתב ו/או תערך שיחה טלפונית מקדימה.   

 54. רשימת מקומות הלינה הסופית תפורט לכל המאוחר בטרם היציאה מהארץ. יחד עם זאת, ייתכנו שינויים של הרגע האחרון וביעד עצמו וזאת מסיבות שלדרכי הברזל אין שליטה עליהן.

 55. אחריות לנזקים: הנוסע מבקש מרצונו החופשי להשתתף בפעילות אתגרית הכוללת: רפטינג ,טרקים , ויה פראטה , מערנות, טיפוס הרים ומצוקים, גלישה מצוקים, קניונינג יבש/רטוב ופארקי חבלים אשר מאורגנים על-ידי דרכי הברזל או  מטעמה. הפעילויות מסוכנות מטבען, בין היתר מהימצאות במסלע תלול ו/או במקומות שהגישה אליהם קשה ובהשתתפות בפעילויות הנוסע נוטל על עצמו סיכונים אלה מרצון. בין הסיכונים אותם נוטל על עצמו הנוסע בהשתתפותו בפעילויות ניתן למנות, בין היתר: החלקה, נפילה מצוק, הידרדרות אבנים, נפילה של חפצים או אנשים על אנשים אחרים, כשל בציוד, מחסור במים, תנאי חום או קור קיצוניים, פגיעה מבעלי חיים ארסיים, שיטפונות, העדר יכולת לקבל טיפול רפואי מיידי או קבלת עזרה ראשונה לא הולמת, יכולת מוגבלת לחילוץ וכיוצא באלה.

 56. ההשתתפות בפעילויות דורשת הפעלת שיקול דעת תמידי ואחד מהסיכונים בפעילות הוא גם שיקול דעת מוטעה של מי מהמשתתפים כולל המיומנים שבהם. ידוע ומובן היטב כי בהשתתפות בפעילויות הנוסע חושף עצמו לכל הסיכונים שפורטו ולאחרים, ובהשתתפות בפעילויות הוא נוטל על עצמו סיכונים אלה מרצון חופשי.  מובן שתוצאה של חשיפה לסיכונים אלה עלולה לגרום לנזקי גוף חמורים ואף למוות וכן לנזקים מכל סוג.

 57. דרכי גישה ומעברי רכב ורגל נתונים לשינויים עונתיים, אקלימיים ושינויים שאינם בשליטת דרכי הברזל. שיבושים המתרחשים ביעד וכל גורם אחר עלולים לשנות את תנאי הסביבה ועל כל מטייל לקחת זאת בחשבון. אין דרכי הברזל אחראית לנזקי הנוסע שייגרמו כתוצאה מנפילה, מתאונות, מחלות, אשפוז, הוצאות רפואיות, נזק למטען, אי ביצוע או ביצוע לקוי, אי נוחות או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע במהלך טיול. למען הסר ספק יובהר ויודגש, כי דרכי הברזל אינה נושאת באחריות באשר לנזק שייגרם לציוד המטיילים.

 58. מובהר ומודגש כי זהו טיול אתגרי ומורכב הכרוך בסיכון רב, במקומות מרוחקים בהם שירותי התיירות, החילוץ, הפינוי והרפואה הינם ברמה נחותה, כי הטיול מתקיים בתנאים ייחודיים ואף קשים ולא רגילים וכי הנוסע מבין ומסכים לסיכון הכרוך בהשתתפות בטיול וכי הוא בלבד יישא בכל נזק שייגרם לו.

 59. יש להיערך לטיול, מנטלית ופיזית. הטיול מצריך מהמשתתפים להיות מיטיבי לכת, בעלי כושר הליכה של שעות רבות ביום עם תרמיל גב לנשיאת ציוד יומי רב. התאקלמות בגבהים – בזמן העפלה על הגוף להסתגל לירידה ברמת החמצן שפירושה ירידה ברמת החמצן בריאות ובדם. חלק מהמטפסים לוקים במחלת גובה וחלק לא, לא ניתן לצפות זאת מראש וטיול בגבהים כרוך בסכנה מוחשית. משכך, על כל מטייל לבדוק את יכולתו קודם להרשמה לטיול ובוודאי שבלתי אפשרי להבטיח הגעת מטייל לפסגת ההר או ביצוע מסלול. 

 60. הטיול מתאים לבעלי ניסיון בלבד בסוג הטיול הספציפי הכולל, בין היתר, גלישה, טיפוס, הליכה וקפיצה בגבהים שונים במצוקים, נחלים, מפלים, סולמות וחבלים, מחייב יכולת שחייה טובה מאוד, יכולות טכניות גבוהות, למיטיבי לכת בלבד המסוגלים לצעוד 10 שעות ביום בעליות וירידות תלולות ללא כל קושי וכי אישור רופא וחתימה על הצהרת בריאות הינם תנאי להשתתפות בטיול.

 61. הטיול כולל, בין השאר, הליכה של עשרות קילומטרים בימים ספורים ובתנאים קשים, טיפוס וגלישה בהרים בגובה רב בהם קיימת דלילות בחמצן, הליכה ביערות, חציית גשרים, הליכה בתנאי מזג אוויר קיצוניים, הליכה בתוואי קשה למעבר, טיפוסים קשים, טרקים ארוכים, מעבר מעל פלגי מים, מפלים, מפגשים עם בעלי חיים מסוכנים וחיות טורפות, שהייה ממושכת בגבהים עם דלילות בחמצן, רפטינג סוער, חציית נהרות סוערים, רכיבת סוסים, אומגות, סנפלינג, חציית קרחונים, מעבר על צוקי קרח, כניסה למערות, מנהרות ומכתשים, שבילים עם סכנת מפולת וולקנית ועוד פעילויות מאתגרות ומסוכנות מטיבן ומטבען.    

 62. מובהר ומודגש בזאת כי לא יינתנו החזרים כלשהם בגין אי צריכת שירותים ו/או הפסקת טיול עקב מחלה, פציעה, או כל סיבה אחרת כלשהי. אין ולא תהיינה לנוסע תביעות מכל סוג שהוא, כספיות או אחרות, העלולות לנבוע מהשירותים או בקשר אליהם כנגד דרכי הברזל, עובדיה, שליחיה, נציגיה או מי מטעמה. תנאי מסמך זה הם המחייבים ואין בסמכות מאן דהוא, אף מטעם דרכי הברזל, להסכים לכל סטייה מתנאים אלו.

 63. דרכי הברזל ו/או נציגיה אינם אחראים להפסדים כספיים ו/או הוצאות נוספות שייגרמו עקב איחורים, שינויים או ביטולים ו/או בשל קצב התקדמות איטי של הקבוצה. הפסדים ו/או הוצאות כספיות כאלה יחולו על הנוסע.

 64. לדרכי הברזל נשמרת הזכות לערוך שינויים בתוכנית הטיול, אשר לדעתה הינם הכרחיים ו/או רצויים להמשך ניהולו התקין ו/או מסיבה כלשהי אחרת. ייתכנו מיקרים שבהם לא ניתן יהיה לבקר באתרים המפורטים במסלולו של כל טיול וטיול. דרכי הברזל אינם מחויבת בכל החזר לנוסע הנובע משינויים כאמור.

 65. דרכי הברזל תעשה כל מאמץ לבצע את התכנית כמתוכנן, אולם ייתכנו שינויים בהתאם לחברות התעופה, הספק המקומי, לאישורים של הרשויות המקומיות, מזג אוויר, זמינות בשטח, החלטות המדריך ותנאים נוספים. בכל מקרה, החלטת המדריך בשטח הינה ההחלטה הקובעת. דרכי הברזל אינה יכולה להבטיח ולקיים דבר כלשהו שלא תלוי לחלוטין בשליטת דרכי הברזל. על כן, סדר הפעילויות, משכן וקיומן באופן כללי, נתון לשינויים. ההחלטה הסופית על שינויים היא של המדריכים המקומיים וצוות דרכי הברזל. כל שינוי, איחור או מחדל לא יהווה עילה לתלונה כנגד דרכי הברזל.

 66. בחלק גדול מאזורי השהייה ואתרי התיירות קיימים קטעים מסוכנים. בקטעים אלו העובר על אזהרות נציג דרכי הברזל וההנחיות של המקום עושה זאת באחריותו הבלעדית.

 67. כחלק מאופי כלל הטיולים בדרכי הברזל, בחלק מהזמן, המטיילים יסתובבו באופן עצמאי ולבד בשטח. על המטיילים להבין את הסכנות הגלומות בכך, להפעיל שיקול דעת ולהיות אחראים מלאים לביטחונם.

 68. למען הסר ספק מוסכם ומודגש, כי המזמין ו/או הנוסעים יהיו האחראים הבלעדיים לכל נזק כספי ו/או אחר שייגרם בשל מעשה או מחדל של המזמין ו/או הנוסעים במהלך שהייתם בחו"ל, כגון: נזקים לבתי המלון, לרכבים, לאתרים ולאנשים. המזמין ו/או הנוסעים מתחייבים לשלם בעד הנזק ולפצות את הניזוק מייד עם קבלת דרישה לכך.

 69. תמהיל הנוסעים: מגוון רב של אנשים מכל השכבות ומכל מוצא, גיל, מין, רקע וצביון דתי משתתפים בטיול. כל טיול פתוח להרשמה לציבור הרחב באשר הוא וללא הגבלה כלשהי כאמור לעיל.

 70. מנין ימי הטיול: במניין ימי הטיול נכללים יום היציאה ויום החזרה, וזאת בהתאם ללוח הזמנים ומועדי הטיסות של חברות התעופה השונות. ימי הטיול נמנים החל מיום היציאה ועד ליום החזרה גם כאשר היציאה הינה בשעות אחה"צ או הערב והחזרה בשעות הבוקר. בכל מקרה שבו יתווספו ימים למניין ימי הטיול בשל שינוי בלוח זמני הטיסות, או שינויים בלתי צפויים ואחרים, יחויב הנוסע בתשלום נוסף בהתאם לעלות בפועל שתתווסף.

 71. בריאות, תרופות וחיסונים: חובה על הנוסע לעדכן את דרכי הברזל באשר למגבלות רפואיות פיזית ו/או נפשית ו/או כל מגבלה אחרת שיש בה כדי למנוע את מימוש העסקה, ולעניין זה חלה על הנוסע חובת הגילוי בחוק חוזי הביטוח. אישה בהריון מחויבת באישור הריון תקין בשפה האנגלית המאשר לה לטוס ובכל מקרה העלתה לטיסה כפופה לאישור חברת התעופה. על הנוסע לבדוק את הצורך בתרופות וחיסונים ליעד ולהביא תרופות אישיות על פי צרכיו והרגליו. באחריות הנוסע לקבל את החיסונים הנדרשים לפי הנחיות משרד הבריאות ובכלל זה לפי תדריך למרפאות יוצאים לחו"ל של משרד הבריאות. דרכי הברזל מנועה מלהעניק המלצות רפואיות.

 72. תופעות טבע, מזג אויר וכוח עליון: דרכי הברזל איננה אחראית על תופעות שונות של מזג אויר ו/או נסיבות אחרות כלשהן שאינן בשליטתה העלולות לגרום לשינוי או ביטול כלשהו. דרכי הברזל תהא פטורה מאחריות כלפי הנוסע בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מכוח עליון, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מרי אזרחי, מלחמה, פעילות טרור, מבצע צבאי, פלישה, מרד, מגיפות, התפרצות הר געש, מחלות, שוד, גניבה, חרם, מעצרים, תקלות טכניות או כל פעולה כיוצא באלה של כוח עליון.

 73. ביטולים: כמופיע במסמך ההזמנה ובטופס גילוי נאות.

 74. ברכישת כרטיס טיסה מחברת תעופה לואו-קוסט זרה שאינה מחזיקה בנציגות בישראל, תנאי הביטול יהיו בהתאם למדיניות חברת התעופה, פעולות האכיפה של הרגולטור ובכפוף לחוק הזר החל עליה.

 75. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור לעיל הנו לצורכי יידוע בלבד וכי הנוסח המלא והמחייב של הוראות הביטול הנו הנוסח הקבוע בחוק ובתקנות הנ"ל ובדין התקף בישראל.

 76. תנאים בהם רשאית דרכי הברזל לבטל את אישור ההזמנה ו/או העסקה בהתאם להודעות מספקי השירותים - בכל שלב ותוך השבת התמורה למזמין.

 77. דרכי הברזל אינה אחראית למתן החזר כספי בגין שירותים שלא נוצלו על ידי הנוסע ובלבד שאי ניצול השירותים אינו באחריות דרכי הברזל.

 78. במקרה של שינוי מהותי בתכנית הטיול והודעה לנוסע טרם היציאה, שמורה לנוסע הזכות לבטל את הטיול בתוך 72 שעות מיום ההודעה בדבר השינוי המהותי ללא דמי ביטול כלשהם. כתאריך הביטול יראו רק את היום שבו מתקבלת הודעת הביטול בכתב במשרדי דרכי הברזל. דרכי הברזל רשאית לבטל כל טיול מכל סיבה שאינה תלויה בה, או אם מספר הנוסעים אינו מצדיק את ביצוע הטיול ע"פ שיקול דעתה ותציע לנוסע השתתפות בטיול אחר או תשיב לו התמורה. כמו כן, דרכי הברזל שומרת לעצמה את הזכות לצרף מטיילים לקטע מטיול מקביל הזהה לתוכנית המקורית.

 79. אם חלילה נתקל הנוסע בבעיה, עליו לפנות מיידית לספק השירות על מנת להגיע לפתרון הולם ללא דיחוי. היה ולא נמצא פתרון על הנוסע לפנות לדרכי הברזל לאלתר בכדי שיהא באפשרותה לסייע לו בשעת התרחשות הדברים. על הנוסע לפעול בתום לב, לשתף פעולה ובמידת הצורך למזער הנזק באמצעים סבירים.

 80. החזרים: במקרה בו המזמין יהיה זכאי להחזר כלשהו, יבוצע ההחזר לפי שער המטבע שבו חויב המזמין. אין החזר בגין שירותים או חלקי שירותים שלא נוצלו בחו"ל, אלא אם פעל בהתאם להנחיות ספקי השירותים המופיעות על גבי השובר/כריכת השובר. דרכי הברזל תעביר את הבקשות השונות לספקים לצורך קבלת ההחזר.

 81. קבלת מסמכי נסיעה: על הנוסע לבדוק את מסמכי הנסיעה, מיד עם קבלתם מדרכי הברזל, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה. במידה ופרט כלשהו אינו תואם יש לפנות מיידית לדרכי הברזל.

 82. חילוקי דעות: לבתי המשפט בעיר חיפה בלבד סמכות ייחודית לדון במחלוקת כלשהי בין הצדדים, ללא קשר למקום חתימת ההזמנה או מקום מגוריו של הנוסע. הדין אשר יחול על כל מחלוקת ו/או כל סכסוך ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בקשר ו/או בנוסע לשירותי התיירות ו/או לתנאים אלו יהיה הדין הישראלי בלבד.

 83. התיישנות: מוסכם על דעת הנוסע, כי בחלוף שנתיים מיום סיום הנסיעה לא יהיה זכאי לבוא אל דרכי הברזל בכל תביעות שהן בין עפ"י התקשרותו החוזית דנא ובין בנזיקין ויש לראות בתנאי זה כמגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים בלבד, בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

 84. המידע מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והוא מתייחס, כמובן, גם לנשים.

bottom of page